Familieterapeut | Uloste traumer

Min blog

7. mai 2022

10 tegn på uløste traumer

Traumer eller sorg

10 tegn på at du fortsatt har uløste traumer

Uløste traumer holder oss fast i fortiden.

Traume er en emosjonell reaksjon på en situasjon der kravene til tilpasning overgår ens evne til å håndtere hendelsen, og som medfører en opplevelse av sorgreaksjon. Det oppstår når angrepet er så intens at personen ikke kan stoppe den når trusselen ikke lenger eksisterer.

Traumer er en risikofaktor for mange psykiske lidelser, og det kan hindre man til å fungere i hverdagen og parforholdet. Traumets alvorlighetsgrad er relatert til motstandskraften og individuelle forutsetninger for å mestre livet.

Her kommer ti tegn på at man har fortsatt uløste traumer:

1. Uadekvat emosjonell respons

 • lav selvfølelse
 • upassende eller labile affekter
 • lite samsvar mellom affekt/sanseopplevelser og ord
 • klarer ikke å vise empati eller å ta hensyn til andres følelser

2. Lav tankekontroll

 • overtenking
 • ulogiske assosiasjoner
 • inkoherens og tankeforstyrrelser
 • vrangforestillinger tross for motargumenter og bevis

3. Psykiske plager og dysfunksjonelle tankemønstre

 • skyldfølelse og skam
 • ukontrollert sinne
 • kroniske følelser av frykt
 • økt angst og utmattelse
 • man er distrahert fra de indre følelsesmessig smerte

4. Lav sosial funksjon og livsmestring

 • relasjonelle vansker
 • defensiv atferd og isolasjon
 • impulsivitet i forskjellige omgivelser og miljøer
 • ureelle oppfatninger om at andre ikke liker eller ønsker dem nært

5. Depressivt stemningsleie

 • stemmen er hevet eller senket
 • opplevelse av tomhet
 • mangel på energi eller oppgitt

6. Ukontrollert atferd

 • rare og oppstykkede bevegelser
 • overreagerer ofte på høye og uventende lyder

7. Hyperårvåkenheten

 • man i en konstant «forsvar modus»
 • alltid være i beredskap for å beskytte seg
 • man utvikler en tro om at verden er et farlig sted
 • man skanner man hele tiden omgivelsene sine etter trusler

8. Posttraumatisk stresslidelse - PTSD

 • flashbacks
 • plagsomme gjenopplevelser
 • selvbebreidelse og skyldfølelse
 • søvnforstyrrelser og mareritt

9. Disosiasjoner

 • man fester seg fantasier om hva som foregikk
 • man lader subjektive forståelser rundt hendelsene
 • det å være autentisk blir litt ukonfortabelt

10. Helseskadelig omfang

 • rusmidler som mat, godterier, alkohol eller tobakk
 • uadekvat respons på stimuli kommer i kontakt med - lyd, lys, berøring

Traumebehandling

Hvert menneske er unikt og har nok resurser til å overvinne traumer.

Kartlegging av kognitiv tilstanden og sortering av de tankene og følelsene som handler om opplevelsene kan bli en effektiv behandling som mange får god nytte av.

Som alternativt, med tanke på de sporene i kropp og sinn som ble dannet av traumeerfaring og har konsekvenser over atferden til de enkelte, kan kognitiv terapi bli til nytte, for at dette sammenhenger mellom tenkning, handlinger og følelser.

I tillegg, terapeuten vil motivere til selvhjelpsmetoder, samt vil orientere de enkelte til et meningsskapende liv.

Familieterapeut

Står du i en vanskelig livssituasjon? Opplever du relasjonelle vansker, sosial angst, depresjon eller stress? Vi tilbyr både individ-, par- og/eller familiesamtaler hjemme hos familier eller gjennom videosamtale.

Kontaktinformasjon